Vi respekterer dit privatliv

Persondatapolitik for Fiskernesigerstop.dk

Hvordan passer vi på dine personoplysninger? Hvilke rettigheder har du?
Her kan du læse om den politik fiskernesigerstop.dk har for behandling af dine personoplysninger.
Politikken gælder for alle de oplysninger, som du giver til os via vores hjemmeside fiskernesigerstop.dk.

1:DATAANSVARLIG 

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 70 10 40 40

mail@dkfisk.dk


CVR-nr. 45 81 25 10

Alle spørgsmål vedrørende nærværende persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til mail@dkfisk.dk.
(Herefter DFPO) 

2: DEN RETLIGE RAMME FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen).
I tillæg hertil gælder lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(databeskyttelsesloven).

3: FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

DFPO behandler dine personoplysninger med det formål at dokumentere, hvor mange der er imod statslig kameraovervågning på fiskerfartøjer.

4: DE PERSONOPLYSNINGER, SOM VI BEHANDLER OM DIG

Disse almindelige personoplysninger indsamler vi direkte fra dig, når du skriver under via fiskernesigerstop.dk:
Navn & e-mailadresse
Vi indsamler ingen følsomme personoplysninger om dig.

 

5: SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONDATA

DFPO anvender vi dine personoplysninger til at lave en liste med underskrifter imod statslig kameraovervågning på fiskerfartøjer.

 

6: HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE OPLYSNINGER OM DIG (BEHANDLINGSGRUNDLAG)?

DFPO’s behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.
Kontakt os venligst på mail@dkfisk.dk, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

7: DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

DFPO deler dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår med fx vores IT-drift, herunder hosting af hjemmesiden fiskernesigerstop.dk.
Derudover deler DFPO ikke dine personoplysninger med andre parter uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

 

8: DELING AF DINE OPLYSNINGER MED MODTAGERE UDEN FOR EU/EØS

DFPO deler ikke dine personoplysninger med modtagere uden for EU/EØS. Hvis dette skulle vise sig nødvendigt, vil det kun ske efter indhentning af dit udtrykkelige samtykke.

 

9: OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONDATA

Vi opbevarer og behandler dine persondata så længe vi har en lovlig og saglig grund til det. I systemer hvor der er muligt, anvender vi automatiske slette- og anonymiseringsprocedurer. I de systemer, hvor det ikke er muligt har vi opsat løbende kontroller for at sikre, at personoplysninger gennemgås og slettes/anonymiseres.

DFPO vil dog maksimalt opbevare dine personoplysninger i 5 år fra underskriftsdatoen.

 

10: DINE RETTIGHEDER

Du kan skrive til mail@dkfisk.dk for at gøre brug af én eller flere af nedenstående rettigheder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af nedenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

10.1 Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som DFPO behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, fx tidsrummet oplysningerne bliver opbevaret, eller hvilke personer oplysningerne videregives til.

10.2 Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte

10.3 Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

10.4 Begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

10.5 Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

10.6 Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

11: SIKKERHED

DFPO har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger frem til sletning, ligesom DFPO alene overlader vores behandling af dine personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau, og som er forpligtet via databehandleraftaler.

 

12: KLAGE TIL DATATILSYNET

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn.

Du kan finde datatilsynets kontaktoplysninger og klageformular på datatilsynet.dk.

 

13: OPDATERING AF DENNE POLITIK

DFPO vil regelmæssigt gennemgå denne persondatapolitik, og opdatere den, hvis det er relevant, så vi altid overholder de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse, og sikrer at politikken er i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.

Eventuelle ændringer, DFPO måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.